Ceny kurzů

"Finanční řád"  Pohyb hrou z.s.

Finanční řád spolku "POHB HROU, z.s." - provozujícího Baletní školu Terpsichore:

1)  Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet.

č.účtu: 1232233/5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Terpsichore_jméno člena

2)  Termíny splatnosti:
Členský příspěvek - ZÁKLADNÍ/roční/REGISTRAČNÍ se hradí do 14 dnů po odeslání přihlášky - registrace do skupiny

1. POLOLETÍ - v září daného šk. roku
2. POLOLETÍ - v únoru daného šk. roku

3)  Výše členských příspěvků:
Členský příspěvek ZÁKLADNÍ / REGISTRAČNÍ: 500,-Kč

Členské příspěvky POLOLETNÍ vyjadřují cenu kurzu:
- od září do ledna         (1. pololetí šk. roku)
- od února do června   (2. pololetí šk. roku)
Výše členského příspěvku pololetního se odvíjí od zvoleného typu členství, které odpovídá počtu tréninkových hodin za týden.

členství A)    4.000,-Kč      1 hod  (60min) týdně =   40h /rok     
členství B)    6.000,-Kč   1,5 hod  (90min) týdně =   60h /rok    
členství C)    6.600,-Kč      2 hod (120min) týdně =  80h /rok      
členství D)    7.000,-Kč   2,5 hod (150min) týdně =  100h /rok
členství E)    8.400,-Kč      3 hod (180min) týdně =  120h /rok    
členství F)     9.100,-Kč    3,5 hod (210min) týdně =  140h /rok 
členství G)   10.400,-Kč     4 hod (240min) týdně =  160h /rok    
členství H)  10.800,-Kč   4,5 hod (270min) týdně =  180h /rok 
členství  I)   12.000,-Kč     5 hod (300min) týdně =  200h /rok
členství J)    12.100,-Kč   5,5 hod (330min) týdně =  220h /rok 
členství K)  13.200,-Kč      6 hod (360min) týdně =  240h /rok  
členství L)   13.650,-Kč   6,5 hod (390min) týdně =  260h /rok 
členství M)  14.000,-Kč      7 hod (420min) týdně =  280h /rok
  

4)  Cena za 1 tréninkovou hodinu (60 min) skupinové lekce se snižuje úměrně s vyšším počtem hodin za týden:

1 - 1,5 h / 200,-Kč
2 h / 165,-Kč
2,5 - 3 h / 140,-Kč
3,5 - 4 h / 130,-Kč
4,5 - 5 h / 120,-Kč
5,5 - 6 h / 110,-Kč
6,5 h / 105,-Kč
7 h / 100,-Kč

5)  Předpis pro členské příspěvky
Členské příspěvky se řídí zákonem o zapsaných spolcích. Občanským zákoníkem zákon č.89/2012 Sb. - Pododdíl - Spolek Přepis č.89/2012Sb

6)  Členské příspěvky a jejich úhrada
a) Členské příspěvky se hradí pololetně.
b) Členům spolku "Pohyb hrou z.s." nezaniká povinnost uhradit členské příspěvky, ani nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku v případě nechození na lekce, okolnostmi vzniklými na straně člena spolku.
c) Výjimku netvoří ani vážné zdravotní důvody. Pokud vážné zdravotní důvody nastanou, na základě žádosti člena a doložením lékařské zprávy bude daná situace řešena individuálně.
V souvislosti s vážnými zdravotními důvody a možností podat žádost je za minimální dobu nepřítomnosti považováno 8 po sobě jdoucích týdnů.
d) V případě, že se nový člen přihlásí na již probíhající kurz, umožňujeme platbu poměrné částky členského příspěvku. Poměrná část se počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé tréninkové hodiny.
e) Celkový počet hodin tréninku, ze kterého se vychází při určení výše členského příspěvku je stanoven souhrnně za celý šk. rok - vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí. Do celkového počtu se zahrnují i všechny mimořádné tréninky, které se v rámci nácviku školních vystoupení (vánoční a závěrečné) konají i mimo běžný rozvrh (a to v případě potřeby i o víkendech a státních svátcích). Tyto hodiny taktéž nejsou rozprostřeny rovnoměrně do všech 10-ti měsíců. (Informace o termínech uveřejňujeme na webových stránkách zde, vždy dostatečně včas, aby s nimi rodiče již předem počítali při tvorbě víkendových rodinných programů.)
f) Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně spolku (nikoliv však na základě přírodní katastrofy, pandemie, či nařízení vyšší moci) nebyl garantovaný počet hodin tréninku dodržen a spolek by členovi nenabídl adekvátní náhradu v jiném termínu, vrátí spolek členovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné hodiny. Termín splatnosti je vždy do 31. 7.
g) Náhradu za tréninkové lekce nevyužité členem (a to z jakýchkoliv důvodů) spolek neposkytuje.
h) Úhrada pouze jednotlivých tréninkových hodin je možná jen v případě mimořádných tréninků.

7)  Mimořádné tréninky** a jejich cena (za 60 min.)

Jedná se o tréninky mimo běžný rozvrh - příprava na soutěže, atp.
· Individuální soutěžní příprava:
1 žák/650,-Kč * 2 žáci/400,-Kč * 3 žáci/300,-Kč * 4 žáci/200,-Kč
· Skupinová soutěžní příprava:
5 a více žáků / 100,-Kč

** Pokud chce člen/žák reprezentovat Baletní školu Terpsichore na soutěži, podmínkou je absolvování minimálně 10 hodin mimořádného tréninku na danou choreografii.

V Praze dne 1. 8. 2022