Ceny kurzů

"Finanční řád" spolku "Pohyb hrou z.s."


Případné DOTAZY týkající se jakýchkoliv plateb
prosím směrujte na

administrativa@terpsichore.czBaletní školu Terpsichore provozuje
"POHYB HROU, z.s."
(zapsaný spolek) 

Vyplněním registračního listu se dítě stává žákem baletní školy
a současně i členem spolku,
a to pouze na dané období - jeden školní rok

Finanční řád "POHYB HROU z.s."

1)  Předpis pro členské příspěvky (dále ČP)
Členské příspěvky se řídí zákonem o zapsaných spolcích. Občanským zákoníkem zákon č.89/2012 Sb. - Pododdíl - Spolek Přepis č.89/2012Sb

2)  ČP spolek přijímá pouze úhradou na účet
č.účtu: 1232233/5500
v.s.: rod. č. člena/žáka -bez lomítka!
poznámka: jméno člena/žáka

3) Výše ČP a termíny splatnosti

a) ČP REGISTRAČNÍ - na 1 školní rok: 500,-Kč
- hradí se do 14 dnů po odeslání registrace

b) ČP dle KATEGORIE členství (A - M)
- hradí se pololetně:
1. POLOLETÍ - v září daného šk. roku
2. POLOLETÍ - v lednu daného šk.roku

Daná kategorie členství současně určuje
nárok na daný počet tréninkových hodin
za týden a rok (napsaná cena je vždy za jedno pololetí):

kat. A) 4.000,-Kč
1 hod (60min) týdně = 40h /rok

kat. B) 5.400,-Kč
1,5 hod (90min) týdně = 60h /rok

kat. C) 6.600,-Kč
2 hod (120min) týdně = 80h /rok

kat. D) 7.000,-Kč
2,5 hod (150min) týdně = 100h /rok

kat. E) 8.400,-Kč
3 hod (180min) týdně = 120h /rok

kat. F) 9.100,-Kč
3,5 hod (210min) týdně = 140h /rok

kat. G) 10.400,-Kč
4 hod (240min) týdně = 160h /rok

kat. H) 10.800,-Kč
4,5 hod (270min) týdně = 180h /rok

kat. I) 12.000,-Kč
5 hod (300min) týdně = 200h /rok

kat. J) 12.100,-Kč
5,5 hod (330min) týdně = 220h /rok

kat. K) 13.200,-Kč
6 hod (360min) týdně = 240h /rok

kat. L) 13.650,-Kč
6,5 hod (390min) týdně = 260h /rok

kat. M) 14.000,-Kč
7 hod (420min) týdně = 280h /rok


Samostatnou/INDIVIDUÁLNÍ kategorii
tvoří skupiny s malým počtem (pouze starších/pokročilých) členů:

* "INDIVIDUÁL 3/5 A"  
1,5
h/týden / 200,-/hod = 6.000,-Kč

* "INDIVIDUÁL 3/5 B" 
 
3h/týden / 200,-/hod = 12.000,-Kč


4) Cena za 1 tréninkovou hodinu (60 min) skupinové lekce
se snižuje úměrně s vyšším celkovým počtem tréninkových hodin za týden:

1 h
200,-Kč

1,5 h
180,-Kč

2 h
165,-Kč

2,5 - 3 h
140,-Kč

3,5 - 4 h
130,-Kč

4,5 - 5 h
120,-Kč

5,5 - 6 h
110,-Kč

6,5 h
105,-Kč

7 h
100,-Kč

5) ČP a jejich úhrada

a) ČP se dělí na: 

  • ČP REGISTRAČNÍ, který se hradí pouze 1x ročně
  • ČP dle KATEGORIE členství (viz. bod 4). - členem zvolená kategorie současně určuje na jaký počet tréninkových hodin týdně má člen nárok. (ČP vyjadřuje cenu kurzu za období jednoho pololetí daného školního roku). 

b) Celkový počet hodin tréninku v daném kurzu, ze kterého se vychází při určení výše ČP je stanoven souhrnně za celý šk. rok - vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí.
Každý kurz je ukončen závěrečným vystoupením - v divadle, nebo na baletním sále. 
Všechny mimořádné tréninky, které se v rámci nácviku závěrečného vystoupení konají i mimo běžný rozvrh (v případě potřeby i o víkendech a státních svátcích) pro členy spolku nejsou zpoplatněny! Jsou ale povinné!  (Informace o termínech těchto mimořádných tréninků uveřejňujeme na našich webových stránkách zde, vždy dostatečně včas, aby s nimi rodiče již předem počítali, při tvorbě víkendových rodinných programů. 

c) Výuka v kurzu může být omezena pouze v následujících případech:
    § Havárie či problém na straně pronajímatele prostor.
    § Nařízením státu
    § Nařízením ministerstva školství + zdravotnictví
    § Na základě vyšší moci

d) Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně spolku (nikoliv však na základě důvodů uvedených výše) nebyl garantovaný počet hodin tréninku dodržen a spolek by členovi nenabídl adekvátní náhradu v jiném termínu, vrátí spolek členovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné tréninky. Termín splatnosti je vždy do 31. 7.

e) Náhradu za tréninkové lekce nevyužité členem (a to z jakýchkoliv důvodů) spolek neposkytuje. 

f) Členovi spolku nezaniká povinnost uhradit ČP, ani nevzniká nárok na vrácení ČP v případě, že se člen neúčastní tréninkových lekcí z důvodů vzniklých na straně člena spolku.

g) Výjimku netvoří ani vážné zdravotní důvody. Pokud vážné zdravotní důvody nastanou, na základě žádosti člena (zákonného zástupce) a doložením lékařské zprávy bude daná situace řešena individuálně, dle její závažnosti. V souvislosti s vážnými zdravotními důvody a možností podat žádost je za minimální dobu nepřítomnosti považováno 12 po sobě jdoucích týdnů. 

h) V případě, že se nový člen přihlásí na již probíhající kurz, umožňuje spolek platbu poměrné částky ČP. Poměrná část se počítá vždy na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé tréninkové hodiny.

i) Úhrada pouze jednotlivých tréninkových hodin je možná jen v případě mimořádných tréninků. (viz. bod 8)

6) Náklady na kostýmy, jejich amortizaci a údržbu.
Náklad na pořízení kostýmů (nákup, výroba, zapůjčení...) na danou akci, jejich amortizaci a údržbu se řadí mezi ČP.
Kostým vždy odpovídá zadání choreografa nebo výtvarníka a stylu i tématu dané choreografie. Výše nákladů souvisejících s kostýmem se liší dle náročnosti na pořízení i následnou údržbu. 

7) Náklady na rekvizity, jejich amortizaci a údržbu.
Náklady na pořízení rekvizit (nákup, výroba, zapůjčení...) na danou akci, jejich amortizaci a údržbu se řadí mezi ČP.
Rekvizita vždy odpovídá zadání choreografa nebo výtvarníka tak, aby plnila potřebnou funkci v dané choreografii. Výše nákladů souvisejících s rekvizitou se liší dle náročnosti na její pořízení i následnou údržbu. 

8) Náklady na soutěže, vystoupení a mimořádné tréninky s tím související.
Náklady na mimořádné akce, soutěže, vystoupení a s tím související i mimořádné tréninky se řadí mezi ČP. Mimořádným tréninkem se rozumí trénink na danou akci, konaný výhradně mimo běžný rozvrh dané skupiny/kurzu.
Příprava na soutěžní i nesoutěžní vystoupení nikdy nesmí narušovat běžné tréninky dané skupiny. V případě, že se akce nemůže účastnit celá skupina (celý ročník), ale pouze vybraná část dětí, není možné připravovat choreografii v běžných tréninkových hodinách a proto je (pro danou skupinu účinkujících) pak nutná i mimořádná tréninková příprava.
Pokud chce člen spolku reprezentovat Baletní školu Terpsichore na jakémkoliv, soutěžním i nesoutěžním vystoupení, podmínkou je absolvování min.10 hodin tréninku na danou akci.   

 · Mimořádná příprava - INDIVIDUÁLNÍ:
(cena je platná pouze pro členy spolku)

1 člen / 800,-Kč/hod
* 2 členové / 450,-Kč/hod
* 3 členové / 350,-Kč/hod
* 4 členové / 250,-Kč/hod

· Mimořádná příprava - SKUPINOVÁ:
* 5 a více členů / 100,-Kč/hod

Všechny další nezbytné vícenáklady (startovné - vybírané pořadateli jednotlivých soutěží, nikoliv námi, externí výpomoc v zákulisí, doprava, atd.) spojené se soutěžním i nesoutěžním vystoupením nejsou obsažené v žádném z výše uvedených ČP a jsou účastníkům/účinkujícím vyúčtované vždy zvlášť, dle skutečných nákladů na danou akci.

V Praze dne 1. 8. 2023