Ceny kurzů

"Finanční řád"  Pohyb hrou z.s.

Platby přijímáme převodem/vkladem na účet.
č. účtu: 1232233 / 5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: název roč._jméno žáka (např.: K1-B_Anna Nováková)
termíny splatnosti:  říjen _ 1. pololetí šk. roku
                                únor_ 2. pololetí šk. roku

Ceny kurzů vyjadřují roční členské příspěvky za lekce od září do června (školní rok)
odvíjí se od počtu tréninkových hodin (ne počtu lekcí) za týden. 

Členský příspěvek je možné platit pololetně nebo na celý rok. 

Finanční řád "Pohyb hrou, z.s."

1. Členské příspěvky - pololetní:

členství A)     1 hod týdně   _ 4.000,-Kč
členství B)     2 hod týdně  _ 6.000,-Kč
členství C)     3 hod týdně  _ 6.600,-Kč
členství D)  3,5 hod týdně  _ 7. 700,-Kč
členství E)     4 hod týdně  _ 8.000,-Kč
členství F)  4,5 hod týdně  _ 9.000,-Kč
členství G)    5 hod týdně  _ 10.000,-Kč
členství H)    6 hod týdně  _ 12.000,-Kč
členství I)      7 hod týdně  _ 12.600,-Kč

2. Přehled, jak je tvořena cena za 1 tréninkovou hodinu (60 min) skupinových lekcí :
1 h týdně     200,-Kč
2 h týdně    150,-Kč
3 h týdně     110,-Kč
4-6 h týdně 100,-Kč
7 h + týdně   90,-Kč

2. Předpis pro členské příspěvky

Členské příspěvky se řídí zákonem o zapsaných spolcích. Občanským zákoníkem zákon č.89/2012 Sb. - Pododdíl - Spolek Přepis č.89/2012Sb

3. Členské příspěvky a úhrady členských příspěvků

Členské příspěvky je možná hradit pololetně nebo ročně.
Na příspěvky je vystavena 
faktura, která je zaslána členům na e-mail uvedený v přihlášce jako primární kontakt. Děje se tak vždy v měsíci říjnu a v únoru. 
Členům nezaniká povinnost uhradit členské příspěvky, ani nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku v případě nechození na lekce, okolnostmi vzniklými na straně člena spolku. 
Výjimku netvoří ani vážné zdravotní důvody. 
Pokud vážné zdravotní důvody nastanou, na základě žádosti člena a doložením lékařské zprávy bude daná situace řešena individuálně. V souvislosti s vážnými zdravotními důvody a možností podat žádost je za minimální dobu nepřítomnosti považováno 8 po sobě jdoucích týdnů. 

4. Přehled, jak je tvořena cena za 1 hodinu (60 min) :
Skupinové lekce 
1 h  za týden     200,-Kč
2 h za týden      150,-Kč
3 h za týden       110,-Kč
4-6 h za týden   100,-Kč

7 h +  za týden    90,-Kč 

Individuální lekce (příprava na soutěž, atp.) cena za 60 min:
1 žák/750,-Kč * 2 žáci/450,-Kč * 3 žáci/350,-Kč * 4 žáci/250,-Kč 

Skupinová soutěžní příprava - 5 a více žáků / 100,-Kč

Pokud chce žák reprezentovat BŠT na soutěži, podmínkou je absolvování minimálně 10 hodin mimořádného tréninku na danou choreografii. 
-----------------------------
V případě, že je žák přihlášen na již probíhající kurz, umožňujeme platbu poměrné částky. Poměrná část se počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé hodiny. Koncepce výuky je připravená od září do června, cena kurzu je vypočítaná na 10 měsíců a žák se tudíž přihlašuje na celý školní rok. Celkový počet hodin tréninků ze kterého se vychází při tvorbě ceny je stanoven souhrnně za celý šk. rok - vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí. Do celkového počtu se zahrnují i všechny mimořádné tréninky, které se v rámci nácviku školních představení konají i mimo běžný rozvrh (v případě potřeby i o víkendech a státních svátcích). Tyto hodiny taktéž nejsou rozprostřeny rovnoměrně do všech 10-ti měsíců. Informace o termínech uveřejňujeme na webových stránkách zde , vždy dostatečně včas, aby s nimi rodiče již předem počítali při tvorbě víkendových rodinných programů. 
Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně školy, nikoliv na základě přírodní katastrofy, pandemie,
či nařízení vyšší moci, nebyl garantovaný počet lekcí dodržen a škola by žákovi nenabídla adekvátní náhradu
v jiném termínu, vrátí škola žákovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné lekce. Pokud bude celkový počet lekcí naopak překročen, doúčtuje škola žákovi rovněž poměrnou část školného. V obou těchto případech se lekce účtují jednotlivě a termín splatnosti je vždy 15 dnů od vystavení vyúčtování. Náhradu za lekce nevyužité žákem (a to z jakýchkoliv důvodů) škola neposkytuje

Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuálních lekcí - ceny viz. výše. Výuka se v tomto případě platí vždy před započetím lekce