Ceny kurzů

"Finanční řád" spolku "Pohyb hrou z.s."


Baletní školu Terpsichore provozuje zapsaný spolek - "POHYB HROU, z.s." 

Vyplněním registračního listu se žák baletní školy stává současně i členem spolku na dané období / šk.rok. 

Finanční řád spolku "POHYB HROU, z.s.":

1)  Předpis pro členské příspěvky
Členské příspěvky se řídí zákonem o zapsaných spolcích. Občanským zákoníkem zákon č.89/2012 Sb. - Pododdíl - Spolek Přepis č.89/2012Sb

2)  Platby spolek přijímá pouze převodem/vkladem na účet.

č.účtu: 1232233/5500
var. symbol: rod. číslo žáka (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: Terpsichore_jméno člena

3) Členské příspěvky a jejich úhrada

a) Členský příspěvek se dělí na: 

  •  ČP základní - registrační, který se hradí pouze 1x ročně
  • ČP dle zvolené kategorie členství (viz. bod 4), které vyjadřuje cenu kurzu za odbobí:
    1.  pololetí šk. roku - od září do ledna
    2. pololetí šk. roku - od února do června

b) Celkový počet hodin tréninku v daném kurzu, ze kterého se vychází při určení výše ČP je stanoven souhrnně za celý šk. rok - vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí.
Každý kurz je ukončen závěrečným vystoupením, v divadle, nebo baletním sále. 
Všechny mimořádné tréninky, které se v rámci nácviku závěrečného vystoupení konají i mimo běžný rozvrh (v případě potřeby i o víkendech a státních svátcích) nejsou pro členy spolku zpoplatněny. (Informace o těchto termínech uveřejňujeme na webových stránkách zde, vždy dostatečně včas, aby s nimi rodiče již předem počítali, při tvorbě víkendových rodinných programů). 
c) Výuka v kurzu může být omezena v následujících případech:
    § Havárie či problém na straně pronajímatele prostor.
    § Nařízením státu
    § Nařízením ministerstva školství + zdravotnictví
    § Na základě vyšší moci 
d) Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně spolku (nikoliv však na základě důvodů uvedených výše) nebyl garantovaný počet hodin tréninku dodržen a spolek by členovi nenabídl adekvátní náhradu v jiném termínu, vrátí spolek členovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné hodiny. Termín splatnosti je vždy do 31. 7.
e) Náhradu za tréninkové lekce nevyužité členem (a to z jakýchkoliv důvodů) spolek neposkytuje. 
f) Členům spolku "Pohyb hrou z.s." nezaniká povinnost uhradit členské příspěvky, ani nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku v případě nechození na lekce, okolnostmi vzniklými na straně člena spolku.
g) Výjimku netvoří ani vážné zdravotní důvody. Pokud vážné zdravotní důvody nastanou, na základě žádosti člena (zákonného zástupce) a doložením lékařské zprávy bude daná situace řešena individuálně, dle její závažnosti. V souvislosti s vážnými zdravotními důvody a možností podat žádost je za minimální dobu nepřítomnosti považováno 10 po sobě jdoucích týdnů. 
h) V případě, že se nový člen přihlásí na již probíhající kurz, umožňujeme platbu poměrné částky členského příspěvku. Poměrná část se počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé tréninkové hodiny.
i) Úhrada pouze jednotlivých tréninkových hodin je možná jen v případě mimořádných tréninků. (viz. bod 9)

4)  Výše členských příspěvků (ČP) :

a) ČP REGISTRAČNÍ:  500,-Kč

b) ČP dle kategorie členství A - M.
    (Kategorii členství určuje počet tréninkových hodin za týden)

členství  A)    4.000,-Kč      1 hod  (60min) týdně =   40h /rok     
členství  B)    6.000,-Kč   1,5 hod  (90min) týdně =   60h /rok    
členství  C)    6.600,-Kč      2 hod (120min) týdně =  80h /rok      
členství  D)    7.000,-Kč   2,5 hod (150min) týdně =  100h /rok
členství  E)    8.400,-Kč      3 hod (180min) týdně =  120h /rok    
členství  F)     9.100,-Kč    3,5 hod (210min) týdně =  140h /rok 
členství  G)   10.400,-Kč     4 hod (240min) týdně =  160h /rok    
členství  H)  10.800,-Kč   4,5 hod (270min) týdně =  180h /rok 
členství   I)   12.000,-Kč     5 hod (300min) týdně =  200h /rok
členství  J)    12.100,-Kč   5,5 hod (330min) týdně =  220h /rok 
členství  K)  13.200,-Kč      6 hod (360min) týdně =  240h /rok  
členství  L)   13.650,-Kč   6,5 hod (390min) týdně =  260h /rok 
členství M)  14.000,-Kč      7 hod (420min) týdně =  280h /rok
  

5)  Cena za 1 tréninkovou hodinu (60 min) skupinové lekce
     se snižuje úměrně s vyšším počtem hodin za týden:

1 - 1,5 h  __ 200,-Kč
2 h         __ 165,-Kč
2,5 - 3 h __ 140,-Kč
3,5 - 4 h __ 130,-Kč
4,5 - 5 h __ 120,-Kč
5,5 - 6 h __ 110,-Kč
6,5 h      __ 105,-Kč
7 h         __ 100,-Kč

6) Termíny splatnosti

a) ČP REGISTRAČNÍ se hradí do 14 dnů po odeslání registrace
b) ČP dle kategorie členství se hradí:
1.  POLOLETÍ - v září daného šk. roku
2. POLOLETÍ - v lednu daného šk. roku

7) Kostýmy a platby za kostým

Kostým a jeho údržba se řadí mezi členské příspěvky.
Kostým je koupený, šitý, nebo zapůjčený, dle zadání choreografie, stylu a tématu, které je vybráno pro členy konkrétní skupiny. Cena kostýmu nebo půjčovného se liší individuálně, dle náročnosti na pořízení a údržbu daného kostýmu.  

8) Rekvizity a platba za rekvizity

Rekvizity a jejich údržba se řadí mezi členské příspěvky.
Rekvizita je vyrobená, koupená, nebo zapůjčená dle zadání choreografie a dle funkce v choreografii, která je vybrána pro členy konkrétní skupiny.  Cena rekvizity nebo půjčovného se liší individuálně, dle náročnosti na pořízení a údržbu. 

9)  Mimořádné tréninky a jejich cena

Mimořádné tréninky se řadí mezi členské příspěvky.
Jedná se o tréninky výhradně mimo běžný rozvrh daného kurzu - tzn. přípravu na soutěže a další, jiné než závěrečné, vystoupení.
Pokud chce člen spolku reprezentovat Baletní školu Terpsichore na soutěži, podmínkou je absolvování min. 10 hodin tréninku na danou choreografii.  
Příprava na soutěž ovšem nikdy nesmí narušovat běžné tréninky dané skupiny. Proto, pokud se soutěže neúčastní celá skupina (celý ročník), ale pouze vybraná část dětí, není možné připravovat soutěžní choreografii v běžných hodinách a jsou pro vybranou soutěžní skupinu nutné i mimořádné tréninky.

· Individuální soutěžní příprava:
*  1 žák / 800,-Kč
* 2 žáci / 450,-Kč
* 3 žáci / 350,-Kč
* 4 žáci / 250,-Kč
· Skupinová soutěžní příprava:
5 a více žáků / 100,-Kč

Všechny další nutné vícenáklady - startovné, externí výpomoc v zákulisí, doprava, atd.  spojené se soutěžním, nebo jiným vystoupením (kromě představení na závěr šk. roku) nejsou obsažené v žádném výše uvedeném ČP a budou vyúčtované účastníkům vždy zvlášť za každou akci. 

V Praze dne 1. 8. 2022